Österlen Syd – Skåne

Järnvägar

Lite historik över järnvägens uppgång och fall på södra Österlen.
Ystad – Gärsnäs järnväg.

Järnvägen kom till Sverige på 1850-talet. Södra stambanan var den första järnvägen i Skåne. Den byggdes av staten från Malmö norrut mot Stockholm. Sträckan Malmö – Lund invigdes 1856. Efter Lund drogs stambanan genom lantbruksbygd. Men stationerna Eslöv, Höör, Hässleholm ledde småningom till att samhällen växte upp och expanderade i kraft av den nya tidens kommunikationer. I de första diskussionerna på 1840-talet om de viktigaste järnvägslinjerna i Sverige hade faktiskt Ystad föreslagits som slutpunkt på södra järnvägen från Stockholm, på grund av sin stora hamn och förbindelserna med kontinenten. Till slut vann ju Malmö och Lund bl a på grund av universitetet och närheten till Köpenhamn.

Stationen i det lilla samhället Eslöv öppnades 1858. Under 1860-talet byggdes flera järnvägar kors och tvärs i Skåne av privata bolag, bl a Ystad – Eslöv Järnvägsaktiebolag (YEJ). Eslöv blev en järnvägsknutpunkt. Samhället växte och 1875 då invånarantalet var ca 1200 blev Eslöv en köping. 1911 hade Eslöv mer än 5000 invånare och fick stadsprivilegier.

På samma sätt var det överallt där järnvägsstationer byggdes: Verksamheter och bostäder samlades kring stationerna och tyngdpunkten i samhällena förskjöts eller så skapades nya samhällen.

På södra Österlen byggdes på 1890-talet Ystad-Gärsnäs järnväg (Ystad – Gärsnäs Järnvägsaktiebolag, YGJ). Ystad-Eslövsjärnvägen gick redan via Köpingebro. Därifrån byggdes nu med början 1893 nya spår via Glemminge, Valleberga, Löderup, Borrby och Hammenhög till Gärsnäs. Järnvägen och stationerna gick inte alltid genom de gamla samhällena utan lades utanför av praktiska skäl. Glemminge station hamnade något söder om byn, medan både Valleberga och Löderups stationer byggdes 1 km norr om respektive by.

I samband med att stationerna blev färdiga kring 1894 beslöts det att Glemminge station skulle heta Glemmingebro och att Valleberga station istället skulle heta Hedvigsdal, efter Hedvigsdals gård som ju ligger 1 km söder(!) om Valleberga.

Naturligtvis hade stationerna separata väntrum för 1:sta, 2:dra och 3:dje klass passagerare.

Den största industrin i området som utnyttjade järnvägen YGJ var sockerbruket i Köpingebro, som öppnade till betkampanjen 1894. År 1921 startade dessutom den sk saftstationen i Gärsnäs. Där utvanns råsaft ur sockerbetor för vidare behandling vid sockerbruket i Köpingebro.

År 1905 köpte YGJ upp Gärsnäs-St Olofs Järnväg (GStOJ), som haft problem ända från starten 1902, och de blev tillsammans YGStOJ.

År 1929 var Ystads stad tvungen att ta över alla aktierna i YGStOJ och namnet ändrades då till YStOJ, Ystad – St Olofs Järnvägsaktiebolag.

År 1941 förstatligades alla järnvägar med anknytning till Ystad.

Järnvägen Köpingebro till Gärsnäs lades ner 1970, med undantag för godstrafik mellan Hammenhög och Gärsnäs. Den senare lades ner 1984. Spåren revs upp 1970-71 på sträckan Köpingebro – Hammenhög och 1985 på sträckan Hammenhög – Gärsnäs. Spåren mellan Gärsnäs och St Olof ligger fortfarande kvar och används av museiföreningen Skånska Järnvägar, SKJ.

Sträckan Tomelilla – Eslöv på YEJ lades ner 1981, och spåren revs upp 1984. Sträckan Ystad – Tomelilla används fortfarande och är en del av Österlenbanan.

Det svenska järnvägsnätets utveckling

Följande järnvägskartor från 1866 till 1956 visar hur järnvägsnätet i södra Sverige har utvecklats och förändrats sedan starten. Kartorna är tagna ur:

SVERIGES JÄRNVÄGAR HUNDRA ÅR
Minnesskrift utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen
med anledning av Statens Järnvägars
100-årsjubileum 1/12 1956

Järnvägskartor
Varje karta är ca 1.3 MB stor
Röda linjer är Statens Järnvägar
Blå linjer är enskilda järnvägar
Kraftig linje – normalspår
Tunn linje – smalspår

Järnvägen i södra Sverige 1866

År 1866

Järnvägen i södra Sverige 1876

År 1876

Järnvägen i södra Sverige 1886

År 1886

Järnvägen i södra Sverige 1896

År 1896

Järnvägen i södra Sverige 1916

År 1916

Järnvägen i södra Sverige 1936

År 1936

Järnvägen i södra Sverige 1956

År 1956

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies