Österlen Syd – Skåne

Kartor över Kåseberga

Kartor över Hamnen, Lejet och Byn

Kåseberga Hamn

Den första hamnen i Kåseberga byggdes i början av 1880-talet. Det bygget var av låg kvalitet och det verkar som om markfrågan inte var riktigt löst. Delar av hamnbygget rasade och renoverades i omgångar. Omkring 1900 bildades AB Kåseberga hamn för att lösa problemet.
Kartan till höger från 1899 visar den mark som avsätts för hamnen med röd linje. Streckad linje anger gränserna för Gamla Lejet.

På kartan står:

Karta
öfver
Kåseberga hamn
Ingelstads härad och Walleberga
socken af Kristianstads län
Upprättad i och för afsöndring af jord till
hamnen i enlighet med Kongl. Majts nå-
diga bref till Kongl. Wäg och Wattenbygg-
nadsstyrelsen den 7 april 1899
af
Johan Söderquist
v. kommissionslantmätare

Kåseberga hamn 1899

Karta över Kåseberga Fiskeläge från 1893

Upprättad 1893 och fastställd 1894

Bilden nedan är ett utdrag ur:

Karta
över alla ägorna till Fiskoläget
KÅSEBERGA
uti
Christianstads Län
Ingelstads Härad och Walleberga Socken,
Upprättad vid gränsutstakning år 1893 af
Jonas Ahnfelt
kommissionslantmätare

De yttre röda linjerna och den gula i väster visar gränsen för Fiskeläget.

Kåseberga Fiskeläge 1893

Dessutom är det skrivet på kartan:

N226 År 1894 den 9 april vid Ingelstads
och Jerrestads häradsrätts allmänna
sammanträde i Hammenhög
blef denna karta med tillhörande
handlingar för Häradsrätten upp-
visad, samt rågångsutstakningen
förklarad hafva vunnit laga kraft, betygar
På Härads Rättens vägnar
R. Bennet(?)

Karta över östra delen av Kåseberga

Upprättad 1920 och fastställd 1922

Bilden nedan är ett utdrag ur:

Karta
öfver ägorna till
litt.K 1/8 mtl och litt.L 1/16 mtl n:r 14
VALLEBERGA
i Valleberga socken, Ingelstads Härad,
och Kristianstads län
Upprättad vid nytt skifte år 1920 af
???
Lantmäteriauskultant

Fastigheterna i området mellan nuvarande Ales väg, Smedjevägen och Målarens väg. Den fullständiga kartan visar också den mark runtomkring byn som hör till varje fastighet i det här området.

Kåseberga öster om Ales väg, 1920

Dessutom är det skrivet på kartan:

N11 År 1922 den 28 februari blev det laga
skifte och ägoutbyte, varå denna
karta har avseende, av Ingelstads
och Järrestads härads ägodelnings-
rätt fastställt betygar
På ägodelningsrättens vägnar
??

Karta från 1704

Kartan till höger, ett utsnitt av lantmätare Amnelius karta, har hämtats från Riksantikvarieämbetets rapport UV 2012:21. Kartan beskriver egentligen jordarnas ägarförhållanden.

Fiskelejet låg vid denna tid, 1704, nere vid stranden. Uppe till höger på kartan syns Gravarne. De två vägarna som kommer uppifrån i högra delen av bilden stämmer ungefär med nuvarande Ales väg, längst i öster och längs stranden, samt Kasevägen, som efter svängen nu kallas Killevägen.

Om man kan lita på återgivningen av fiskelejet, så fanns det på den tiden 14-15 hus där. Intressant är också att det på bilden inte finns någon antydan till hamnanläggning, inte ens några kåsar.

Enligt uppgift fanns det år 1658, efter att Skåne blivit svenskt, sju fiskare som erlade skatt i Kåseberga, och mantalslängden omfattade 18 personer.

Fiskelejet flyttades upp till nuvarande läget i skydd bakom åsen på 1740-talet efter en ödesdiger storm.

Karta över Kåseberga från 1704

Dagens topografiska karta

Kåseberga enligt topografiska kartan

Den tjocka gröna linjen anger gränsen för naturvårdsområde. Byn och hamnen är undantagna.

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies