Österlen Syd - Skåne

Några böcker och skrifter om och kring Österlen

Här följer referenser till ett antal verk om och kring Österlen. Listan är långt ifrån heltäckande. Den gör inte heller anspråk på att omfatta de viktigaste arbetena. Förhoppningsvis kan den i alla fall stimulera till mer intresse för Österlens särart.
Har ni någon bok om Österlen, som ni tycker borde finnas på listan, så hör av er till info@osterlensyd.se

Albo Härads Hembygdsförening – Jubileumsskrift 1934-1984

Alebo, Gustaf Ehrnfrid: I Cimbrishamn omkring sekelskiftet, Bokförlaget IVO, 1966

Andersson, Inge “Träffen”: Österlen på cykel, YA-Tryck AB, 1992

Andersson, Torbjörn, Fredell, Lars och Lindström, Per: När Skåne försvann… – En dokumentärskildring från snökatastrofens Skåne vintern 1979, Förlags AB Marieberg, 1979

Andrén, Erik: Simrishamn – En gammal stad på Österlen, Nordiska Muséet, 1974

Baeijer, Georg, Henric: Beskrifning öfver Staden Ystad, Författad år 1793, Utgiven på uppdrag av Ystads Fornminnesförening av Sven Carlquist, Gösta Borg, Nils Olsson, Allhem, 1965

Barup, Kerstin, Edström, Mats och Johansson, Krister: Kivik – en bevaringsplan, Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, Småskrifter 18, 1977

Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn, Skrifter utgivna av Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning Nr 5, 1972

Bevarandeprogram för byarna i Ystads kommun, Ystad Kommun, 1985

Bjernstad, Holger: En påg från Österlen, Scania, 1974

Björkegrenska Gården – En gammal handelsgård i Simrishamn får nytt liv, 1993

Bruzelius, Nils G.: Allmogelivet i Ingelstads Härad i Skåne under slutet av förra och början av detta århundrade, Första upplagan på Ljunggrens förlag i Ystad 1876, Tredje upplagan utgiven av Sigfrid Svensson, Walter Ekstrands Bokförlag, 1978 (Boken innehåller det första kända omnämnandet i skrift av Österlen som område och Österleningarne som befolkningen)

Classon, Christer och Dunér, Anders: Fornminnen i södra och västra Skåne, En vägvisare, Landsantikvarien i Malmöhus Län, 1996

Cronquist, G. W:son: I Österlen, Utgiven av Simrishamns Sparbank, 1953

Där vindarna möts, Svenska Kryssarklubbens årsskrift 1985

Ehrnberg, Gösta: Den Strömska Garvaregården i Simrishamn, Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, 1973

Ehrnberg, Gösta: Kring en gammal garvaregård, Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, 1963

Eskeröd, Albert: Skånes kust, LTs förlag, 1975

Fornminnen i sydöstra Skåne, Utgiven av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, ca 1982

Hedlund, Annelie: Det genuina Österlen – Havet, Fisket, Människorna, Artograf Förlag, 2008

Hedlund, Ulla: En liten bit av Österlen, kåserier, Eget förlag, 1997

Hedström, Åke: Österlen, Fotolitteratur, Fyra Förläggare AB, 1983

Hjertström, Stina: Ales Stenar på Kåsehuvud, Eget förlag, 2002

Holm, Ingvar: Min Österlenbok – Om vackra stenar och andra sällsamma ting, Liber, 1986

Holm, Ingvar och Persson, Thorsten (foto): Österlen – Land möter hav, Prisma, 2000

Janstad, Hans: Skåneboken, Skånebok AB, 1977

Johannesson, Gösta: Skåne, Halland & Blekinge – Om Skånelandskapens historia, Norstedt, 1984

Kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i Simrishamns kommun, Särtryck ur Regionalt kulturminnesvårdsprogram för Skåne, utg. av länsstyrelsen i Kristianstads och Malmöhus län, 1985

Kustvall Larsson, Folke och Virginia: Naturpärlor på Österlen – en utflyktsguide, Adoxa, 2006

Landqvist, Jan: Mitt österlenska alfabet, LTs förlag, 1995

Lindgren, Gustaf: Kung Brante och andra historier, Artograf Förlag, 1983

Löfström, Frans: Kring Sandhammaren, Gleerups, 1946

Löfström, Frans: Från segelfartygens dagar, Gleerups, 1943

Löfström, Inge (red.): En bok om Österlen, Sydsvenska Dagbladet Aktiebolg, 1963

Löfström, Inge: Detta är Österlen, Walter Ekstrands Bokförlag, 1978

Löfström, Inge: Theodor Tufvesson och Österlen, Artograf Förlag, 2008

Löfström, Tomas och Bylund, Ingvar: På Österlen, Liber, 1981

Löfwall-Malmström, Elisabeth: Minnen från Smedstorp – då seklet var ungt, Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, Skrift nr 36

Malmberg, Harry N. (utgivare): En socken berättar – Glimtar från Borrby socken genom tiderna, Gleerups, 1945

Minnhagen, Monika: Bondens bostad – En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne, Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr 15, 1973

Moberg, Carl-Axel: Kiviksgraven, Vägledning utgiven genom Riksantikvarieämbetet, Svenska Forminnesplatser 1, 1975

Museer och Hembygdsgårdar – Sydöstra Skåne, Österlen, Utgiven av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 1987

Möllerfors, Roland: Fången på Glimmingehus, Artograf Förlag, 1999

Möllerström, Johan: Skånska möllor och människor i Österlen, Eget förlag, 1968

Nicolovius, Folklivet i Skytts härad vid början av 1800-talet, Första upplagan 1847, Fjärde upplagan utgiven av Fredrik Böök, Gleerups, 1924 (anges ofta innehålla det första omnämnandet av österleden/österlen i skrift, i betydelsen österut)

Ohlsson, Carl Fredrik (utgivare): Borres Bygd – några berättelser från Österlen, Borrby Sparbank, 1966

Ohlsson, Carl Fredrik (utgivare): Kring Hamundahögh, Ingelstads och Jerrestads Härads Sparbank, 1968

Ohlsson, Carl Fredrik: Sjumilakust, Eget förlag, 1987

Ohlsson, Carl Fredrik: Under Österlens himmel, Eget förlag, 1986

Ohlsson, Carl Fredrik: Österlen i mina tankar, Eget förlag,

Ohlsson, Carl Fredrik: Österlen på kvarnarnas tid, CFO-förlaget, 1992

Rydbro, Harry: Min hemsocken Bollerup I – En rapsodi över tiden fram till omkring 1900, Stiftelsen Min Hemsocken Bollerup, 1967

Skånsk Naturguide, Skånes Fältbiologer, 1985

Stridsberg, Sven: Flyget på Hammars backar, Flyghistorisk Revy, 1994

Strömberg, Märta: En kustby i Ystad – före stadens tillkomst, Ystad, 1978

Svenska Turistföreningens Årsbok 1996 Skåne

Torgny, Ove: Skånelängor, Liber, 1975

Tunander, Britt och Ingemar: Stickspår till sockerbruket, Sockerbolaget, 1980

Westford, Astrid, m fl: Längst i öster på Österlen, Miljövårdsföreningen i Kivik, Astrid Westford, Lillemor Persson mfl har bidragit med bilder och fotografier. Utgiven av Sparbanken Syd, nr 244. Årtal saknas

Wikborg, Jonas (red.): Kåseberga – Historia och historier kring ett fiskeläge, Kåseberga Byalag, 2002

Wikborg, Jonas: Vän med havet – Kåsebergafiskaren Herbert Wallin, 2016

Vortisch, Walter och Lindström, Maurits: Österlens geologi, Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, Småskrifter nr 12, 1972

Wranér, Henrik: Stuesnack och stätteslams, Scania, 1958

Vägen till naturen i Skåne, Utgiven av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län, Liber, 1979

Ystads Historia, Del I – Från äldsta tid till 1792, Kraft, Salomon och Bjurling, Oscar, Utgiven av Ystad stad, 1956

Ystads Historia, Del II 1792 – 1862, Morén, F.W., Utgiven av Ystad stad, 1953

Ystads Historia, Del III 1863 – 1914, Swensson, Gunnar, Utgiven av Ystad stad, 1954

Ystads Historia, Del IV – Ystad under nittonhundratalet, 1914-1971, Jacobsson, Bengt (huvudredaktör), Utgiven av Ystad kommun, 1987

Åberg, Gustaf och Glimberg, Ulf, m fl: Smide på Österlen, utgiven av Kristianstads Museum, Kulturnämnden i Ystad och Österlens Museum

Åkerlund, Harald: Fiskeläget Knäbäck, Nya Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, Skrift nr 1, 2004

Ö. Hoby – Skillinge, Bygd i förvandling, Studiecirkel, Vuxenskolan, 1989

Österlens folkdräkter, Ystadiana 2000, Ystads Fornminnesförening, 2000

Share This

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa behövs för att sidorna skall fungera.
Andra har du möjlighet att stänga av, t ex statistik- och profileringscookies.
Webbplatsen och upplevelsen av den blir dock bättre med alla cookies!
Integritetspolicy & Cookies